Sứ mạng, tầm nhìn

1.1. Sứ mạng

Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Bộ Công an; có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Bộ Công an; bồi dưỡng giáo viên cho các trường Cảnh sát nhân dân; tham gia giáo dục quốc phòng và an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng; là trung tâm nghiên cứu khoa học trong toàn lực lượng, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường Công an nhân dân.

1.2. Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2020, Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia và là trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN.

1.3. Giá trị cốt lõi

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của Học viện Cảnh sát nhân dân đã được định hình với một hệ giá trị cốt lõi:

Chất lượng cao - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển bền vững

1.4. Khẩu hiệu hành động

“PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN KẾT ĐỒNG THUẬN

ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN - HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI”

* Chủ đề của năm học 2016 - 2017: “Chuẩn hóa, Tin học hóa, Hiện đại hóa”

- “Chuẩn hóa”: Chuẩn hóa mục tiêu, chương trình đào tạo; Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên;

- “Tin học hóa”: Tin học hóa trong tổ chức, quản lý; Tin học hóa trong tổ chức giảng dạy; Tin học hóa trong hoạt động thông tin khoa học.

- “Hiện đại hóa”: Hiện đại hóa về cơ sở vật chất.

* Khẩu hiệu hành động của năm học:

Toàn Học viện thực hiện khẩu hiệu hành động: “4 Thi đua, 3 Đột phá”

- “4 Thi đua”: Thi đua quản lý tốt; Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt; Thi đua rèn luyện tốt và Thi đua phục vụ tốt.

- “3 Đột phá”: Đột phá về xây dựng Đảng; Đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học; Đột phá về cơ sở vật chất.

Gửi cho bạn bè