• Phòng Hợp tác quốc tế

    Phòng Hợp tác quốc tế (sau đây gọi tắt là phòng HTQT) được thành lập theo Quyết định số 5592/QĐ-BCA ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện Cảnh sát nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

  • Hoạt động hợp tác quốc tế hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo

    Từ khi thành lập cho đến nay, trải qua chặng đường dài 47 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã và đang có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp nhiều thành tựu quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của quốc gia nói chung và của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói riêng. Hiện nay, Học viện CSND đang phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm của ngành với đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo và có trình độ cao hàng đầu, quy mô đào tạo lớn nhất, cơ sở vật chất tốt nhất… trong các trường CAND.

1