• Phòng Hợp tác quốc tế

    Phòng Hợp tác quốc tế (sau đây gọi tắt là phòng HTQT) được thành lập theo Quyết định số 5592/QĐ-BCA ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Học viện về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Học viện Cảnh sát nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

1