Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, giảng viên Học viện CSND đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”...

PGS.TS Ngô Văn Thạo phổ biến Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, giảng viên Học viện CSND

PGS.TS Ngô Văn Thạo nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết chuyên đề - là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách; có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Do đó, cán bộ, giảng viên Học viện CSND cần nắm bắt nội dung Nghị quyết, từ đó vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện, từ đó vận dụng để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác