70 năm Công an nhân dân với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 


Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và ngay sau khi được đăng trên báo Cứu quốc, số 968, ngày 24/6/1948, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã trở thành lời hiệu triệu, nhanh chóng lan tỏa, thấm sâu, khơi dậy, cổ vũ, động viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tiếp nối tinh thần: “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”

Kỷ niệm 70 năm thực hiện phong trào thi đua ái quốc, chúng ta cùng nhận thức sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người xây dựng, đặt nền móng, đã “nâng quan điểm về thi đua lên một tầm tư tưởng, coi thi đua là một phẩm chất đạo đức, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam”(1), 70 năm quán triệt thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và làm theo Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyệt đại đa số CBCS Công an luôn nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, chấp nhận hy sinh, gian khổ, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, chiến công, xây dựng đắp nên truyền thống CAND Việt Nam anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và dân tộc. Nhiều tập thể, cá nhân CBCS CAND trong các giai đoạn cách mạng đã trở thành biểu tượng cao đẹp, tấm gương sáng trong vườn hoa cách mạng của phong trào thi đua yêu nước thời đại Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những thuận lợi, vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia của các quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) phát triển với tốc độ và quy mô chưa từng có đang làm thay đổi nhận thức, phong cách quản lý, làm việc và cách thức giao tiếp của con người. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang ở Việt Nam với những phương thức, thủ đoạn mới, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội mặc dù đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có mặt biểu hiện nghiêm trọng hơn; một số CBCS Công an có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, kén việc, chọn vị trí công tác, ý thức tổ chức kỷ luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh và truyền thống của lực lượng CAND. Bối cảnh nêu trên đã và đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang tuyệt đối tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Bác Hồ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ (Xuân Quý Mão 1963).

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và chủ đề phong trào thi đua trong cả nước, giai đoạn 2016 - 2020: “Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS Công an cần tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho CBCS trong lực lượng CAND về giá trị lịch sử và thời đại của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong việc phát huy nguồn lực sức mạnh chính trị, tinh thần trong giai đoạn hiện nay. Ðồng thời, cần tiếp tục làm rõ vị trí, vai trò, tính tất yếu của công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua yêu nước thêm cách mạng, tự giác với các đơn vị, địa phương và CBCS CAND; khắc sâu nhận thức, thi đua yêu nước trong CAND nhằm nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND; đem lại cuộc sống bình yên, an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần phục vụ thắng lợi sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý điều hành của Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và nhiệm vụ công tác quốc phòng.

Cụ thể hóa nội dung thi đua thành những chỉ tiêu thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Ðảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, cấp ủy Ðảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương những chủ trương, giải pháp chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, góp phần ổn định chính trị, nhất là những địa bàn chiến lược, trọng điểm, phức tạp về ANTT; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng của đất nước, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Biện pháp, hình thức thi đua cần phong phú, phù hợp điều kiện thực tiễn công tác, chiến đấu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với những giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào: “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Công điện ngày 6/4/2018 của Bộ Công an về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong CAND; Công điện ngày 15/4/2018 của Bộ Công an về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy những hành động đẹp, tấm gương đẹp trong lực lượng CAND. Hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện khẩu hiệu: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua; đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch và điển hình. Quan tâm phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương tận tụy, anh dũng mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, công tác, học tập, lao động, nghiên cứu khoa học để nhân rộng trong phạm vi đơn vị, địa phương và toàn lực lượng CAND. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực, tập trung phản ánh những khó khăn, phức tạp, hiểm nguy, sự cống hiến, hy sinh to lớn của nhân dân và CBCS Công an trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phản ánh, cổ vũ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hình ảnh đẹp người CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS Công an cần quán triệt lời dạy của Bác: “...một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; từ đó, tự giác học tập, rèn luyện, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu mỗi lực lượng, mỗi đơn vị, địa phương ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc. Bên cạnh đó, với trách nhiệm của mình, Công an các đơn vị, địa phương, mỗi CBCS Công an cần thường xuyên gắn bó, hướng dẫn, động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong bảo đảm ANTT.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị,

Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

____________

(1). Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (Hà Nội, ngày 3/6/2018).

Gửi cho bạn bè

Các tin khác