Công tác xây dựng Đảng trong 50 năm xây dựng và trưởng thành
Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao quyết định thành lập các Đảng bộ cơ sở mới

Học viện Cảnh sát nhân dân ra đời vào ngày 15/5/1968 tại Suối Hai, Ba Vì, Hà Nội với tên gọi Trường Cảnh sát nhân dân. Tháng 12 cùng năm, với sự cho phép của Đảng đoàn Bộ Công an, Đảng bộ cơ sở nhà trường được thành lập.

50 năm qua, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác và quyết định những bước đi trong quá trình phát triển và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của nhà trường. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Học viện quan tâm đồng bộ trên các mặt và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thứ nhất, Đảng bộ Học viện đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về mục đích, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Là một cơ sở giáo dục đại học của ngành Công an có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trước hết mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Để có được điều đó, trong 50 năm qua, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã luôn chú trọng lãnh đạo công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, công nhân viên và học viên, chống mọi biểu hiện chủ quan, giáo điều và cơ hội trong Đảng. Đảng bộ Học viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng ủy cấp trên một cách kịp thời, nghiêm túc.

Đảng bộ Học viện đã đề ra nội dung giáo dục chính trị phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước trong từng thời kỳ, trong đó chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị bảo đảm sát hợp với nhiệm vụ và yêu cầu về chính trị của ngành Công an và của Học viện; lồng ghép nội dung giáo dục chính trị với việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.  

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, Đảng bộ Học viện đã thực hiện đa dạng hoá các hình thức giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và học viên. Định kỳ tổ chức mời các báo cáo viên có kinh nghiệm công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, các nhà lý luận đến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; duy trì nghiêm túc chào cờ đầu tuần, đầu tháng, giao ban, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các hành vi sai phạm, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức của người đảng viên, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đã thành nền nếp, hàng tháng, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện đều tiến hành phân loại đảng viên và báo cáo Đảng uỷ Học viện về kết quả thực hiện công tác chuyên môn, kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, tồn tại, phương hướng và biện pháp khắc phục.

Học viện luôn duy trì tốt tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho học viên đảm bảo nội dung theo yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, bước đầu hình thành lòng tự hào, ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất cao quý của người Công an cách mạng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng… Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, tổ chức thăm quan thực tế, đưa học viên đi thực hành chính trị - xã hội, góp phần hình thành lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào là học viên Công an nhân dân để trên cơ sở đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của học viên trở thành người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “vừa hồng vừa chuyên”.

Thứ hai, Đảng bộ Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tăng cường tính đoàn kết, đồng thuận ở mỗi tổ chức cơ sở đảng và trong toàn Đảng bộ Học viện.

Cùng với công tác xây dựng Đảng về chính trị, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được Đảng bộ Học viện đặt lên hàng đầu, coi đây là một trong những công tác quan trọng và thường xuyên. Nêu cao sự đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và tính đồng thuận trong nhà trường để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên tại Học viện. Chủ động phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên.

Nhận thức rõ Đảng lãnh đạo trước hết bằng nghị quyết, chủ trương, đường lối và do đó, công tác xây dựng và ban hành các nghị quyết là rất quan trọng và cần thiết. Các nghị quyết của Đảng uỷ Học viện là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, bám sát tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của Học viện và thực tiễn công tác chiến đấu của ngành Công an, tổng kết các mặt công tác của Đảng bộ trong từng nhiệm kỳ, đồng thời là những phương hướng cho sự phát triển của Học viện trong giai đoạn tiếp theo. Việc xây dựng và ban hành các nghị quyết của Đảng ủy Học viện cho thấy, một mặt, nó định hướng cho các hoạt động của Học viện, mặt khác, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với toàn bộ hoạt động của Học viện và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ và cấp uỷ các đơn vị đối với các mặt công tác tham mưu tổng hợp, hợp tác quốc tế, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ, công tác chính trị và công tác quần chúng, công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác hậu cần, phục vụ... Ngoài ra, cấp uỷ các đơn vị trong Học viện đã quan tâm ban hành các nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ để lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị mình theo nhiệm kỳ, năm học, học kỳ và theo từng tháng.

Thứ ba, Đảng bộ Học viện đã chú trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Học viện qua từng thời kỳ; quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ là một Đảng bộ cơ sở chỉ với hơn 40 đảng viên khi mới thành lập, đến nay sau 50 xây dựng và phát triển, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã trở thành một Đảng bộ lớn được Đảng ủy Công an Trung ương giao quyền cấp trên cơ sở, có số lượng đảng viên đông, nhiều đầu mối trực thuộc, với mô hình, cơ cấu, tổ chức được chia thành ba cấp: cấp Đảng bộ Học viện; cấp đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện và cấp chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Đảng bộ Học viện hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở (Trong 13 đảng bộ cơ sở có trên 80 chi bộ trực thuộc). Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện có nhiệm vụ chính trị rất khác nhau theo các khối đặc thù tạo nên cơ cấu đa dạng về mặt tổ chức của Đảng bộ Học viện. Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân hiện nay là 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 07 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 07 đồng chí, trong đó có 03 cán bộ chuyên trách. Nhờ chú trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức mà bộ máy tổ chức Đảng trong Học viện ngày càng được kiện toàn, sắp xếp một cách khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Các tổ chức quần chúng thuộc Học viện cũng không ngừng được kiện toàn và phát triển. Việc mở rộng, phát huy dân chủ đi đôi với tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được chú trọng, công tác xây dựng quy chế, lề lối làm việc của các cấp uỷ được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Nhận thức sâu sắc lãnh đạo công tác cán bộ là mặt hoạt động cơ bản trong công tác lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo công tác cán bộ một cách toàn diện và đồng bộ. Trong đó, đã chú trọng tất cả các khâu từ quản lý, đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, chất lượng và trình độ ngày càng được nâng cao. Đến nay, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có một đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu và là trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao đứng đầu trong các học viện, trường Công an nhân dân.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ Học viện quan tâm lãnh đạo. Vào đầu năm học hàng năm, Đảng ủy Học viện đều xây dựng kế hoạch chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng trong Đảng bộ Học viện. Đảng ủy Học viện luôn bám sát các quy định của Đảng và Đảng ủy cấp trên về công tác phát triển đảng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, quy trình phát triển đảng cho phù hợp với thực tiễn công tác phát triển đảng của Đảng bộ, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chú ý tới công tác tạo nguồn, quy hoạch nguồn cho công tác phát triển đảng, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các cuộc vận động để qua đó phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu với các cấp ủy đảng tiếp tục theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng để kết nạp vào đảng.

Đặc biệt, trong những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã thực hiện Chuẩn đầu ra đối với các hệ đào tạo, trong đó có Chuẩn về chính trị quy định 100% học viên trước khi tốt nghiệp ra trường phải là đảng viên hoặc đối tượng đảng, 70% các môn học nghiệp vụ phải đạt loại khá, thành thục 5 kỹ năng mềm là tin học, ngoại ngữ, bắn súng, võ thuật, lái xe. Việc công bố và thực hiện Chuẩn đầu ra đã tạo ra những động lực mới trong học tập, rèn luyện của học viên, nâng cao ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện, và tạo động cơ mới trong phấn đấu vào Đảng của học viên. Số lượng đảng viên của Đảng bộ phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong hệ thống các học viện và nhà trường Công an nhân dân, với 3.937 đảng viên, trong đó 1.084 đảng viên là cán bộ, giảng viên và 2.853 đảng viên là học viên[1].

Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh vừa là đòi hỏi tất yếu, vừa là yêu cầu cấp bách của toàn Đảng, toàn dân. Nhận thức rõ chất lượng đảng viên là vấn đề sống còn của Đảng, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được quán triệt tới tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ để thực hiện. Đảng ủy Học viện không ngừng phấn đấu đẩy nhanh số lượng đảng viên được kết nạp nhưng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên một cách toàn diện trên các khâu: xét kết nạp, xét chuyển đảng chính thức, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Do đó, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Học viện không những tăng về số lượng mà còn đảm bảo về chất lượng.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; duy trì đều đặn, nghiêm túc và chú ý đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Học viện. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành một cách thực chất, từng bước đi vào nền nếp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng không ngừng được hoàn thiện và nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Thứ tư, xây dựng Đảng về đạo đức và văn hóa được nhà trường quan tâm đặc biệt, coi đạo đức là yếu tố nền tảng của mỗi người cán bộ, đảng viên, trong đó đề cao sự gương mẫu của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và tinh thần tự tu dưỡng, tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tư cách của người đảng viên trong mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường.  

Trong từng thời kỳ, bám sát chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân đã hết sức quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và học viên. Đảng bộ Học viện đã tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu sớm đủ điều kiện để trở thành đảng viên”, “Tôi là đoàn viên Học viện Cảnh sát nhân dân”; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Chú trọng đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy các môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức học; Đạo đức học nghề nghiệp Cảnh sát nhân dân nhằm trang bị những vấn đề lý luận cơ bản về đạo đức học để học viên nắm vững, liên hệ, vận dụng và thực hiện trong việc học tập, rèn luyện hàng ngày của cá nhân mình. Cán bộ, học viên Học viện luôn đi đầu trong các phong trào thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo, hướng về biển đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo, được các cấp, các ngành và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh các nội dung trên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đảng ngày càng được tăng cường và đi vào nền nếp. Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ đảng, các hoạt động giảng dạy, giáo dục, thi cử, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và công tác cán bộ, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Học viện.

Nhờ quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, chú trọng lãnh đạo công tác cán bộ mà đội ngũ cán bộ, đảng viên của Học viện đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định lập trường giai cấp công nhân, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành Công an; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Học viện được duy trì và ngày càng được nâng cao làm cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đảng bộ Học viện luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với các mặt công tác của đơn vị, xây dựng Học viện ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện và sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, trong 50 năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được nói trên, công tác xây dựng Đảng ở Học viện Cảnh sát nhân dân cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Trong công tác phát triển đảng viên, trình độ giác ngộ chính trị ở một số đảng viên chưa đạt được như mong muốn. Việc xây dựng, vun đắp, bồi bổ mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng cho cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa thật bền vững; Công tác lãnh đạo xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ một số tổ chức đảng có lúc chưa tốt, vai trò lãnh đạo của một số tổ chức đảng và một số đảng viên chưa được phát huy đầy đủ. Việc tự phê bình và phê bình trong một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu. Hiện tượng thẳng thắn đấu tranh, phê bình còn ít. Sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nghèo nàn, chậm được đổi mới; Công tác kiểm tra, giám sát còn mang tính thụ động, chưa thật sự hiệu quả, việc dự báo, tham mưu để phòng ngừa sai phạm còn hạn chế; Một số cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chưa thực sự tích cực học tập nâng cao trình độ, chất lượng giảng dạy chưa cao; vẫn còn một số ít đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu gương mẫu về đạo đức, lối sống, có những biểu hiện vi phạm tư cách đảng viên và đạo đức nhà giáo, thậm chí có trường hợp vi phạm phải nhận hình thức kỷ luật...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nói trên là do sự tác động của kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên trong nước cùng với sự chống đối trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, văn hoá xã hội của các thế lực thù địch đã gây ra những hoài nghi, băn khoăn, dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên nhà trường về con đường đi của dân tộc, làm giảm sút ý chí phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng; chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng mặc dù đã được đổi mới nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, chưa chú trọng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học viên; đời sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng nhất định tới chất lượng công tác; đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng được rải đều ở các đơn vị, song chủ yếu là kiêm nhiệm và cán bộ trẻ lại không được đào tạo về công tác này, kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều, một số cấp uỷ còn chủ yếu nặng về công tác chuyên môn mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng cho nên chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng chưa thật sự cao; công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân trong 50 năm qua rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, công tác xây dựng Đảng phải được đặt lên hàng đầu và tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, văn hóa. Xây dựng Đảng bộ Học viện thành khối đoàn kết, thống nhất; nêu cao tính đồng thuận trong mỗi đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở và trong toàn Đảng bộ Học viện, tạo sự nhất trí cao và quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng bộ, chi bộ đơn vị và của toàn Học viện.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Học viện và của mỗi tổ chức đảng trực thuộc, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chú trọng việc nêu gương điển hình tiên tiến, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống của người đảng viên. Chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Ba là, phát huy dân chủ, dành thời gian, công sức, trí tuệ xây dựng các nghị quyết, kế hoạch của Đảng uỷ Học viện và của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc một cách khoa học và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bốn là, phát triển đảng về số lượng phải luôn gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, không vì số lượng mà coi nhẹ chất lượng. Lấy hiệu quả công tác chuyên môn làm tiêu chuẩn cơ bản đánh giá chất lượng đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có trách nhiệm cao trong công việc, giữ vững kỷ luật trong công tác, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt và quan hệ công tác. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, sử dụng, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của đảng viên làm thước đo chủ yếu trong bổ nhiệm cán bộ. Kiên quyết không bổ nhiệm cán bộ thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, học tập và rèn luyện.

Năm là, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ và các quy định của Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chống những biểu hiện quan liêu, bè phái, cơ hội, hữu khuynh, lối làm việc vô nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Sáu là, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá, ThS Đặng Đức Nghĩa

Nguyên Trưởng phòng Công tác Đảng, CTCT và CTQC - Học viện CSND

Đại úy, ThS Nguyễn Đức Hòa

Phòng Công tác Đảng, CTCT và CTQC - Học viện CSND[1] Số liệu tính ở thời điểm ngày 08/3/2018.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT