Gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29/NĐ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Quán triệt quan điểm phát triển giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước, cùng với sự phát triển chung của công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân, công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân đã có những bước phát triển quan trọng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Ngành. Qua 46 năm xây dựng và trưởng thành (1968 - 2014), Học viện Cảnh sát nhân dân ngày nay đã có vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước và ngành Công an. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm; mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện, bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều tiến bộ, đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, phát hiện và dự báo những vấn đề chiến lược, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận Công an nhân dân và khoa học giáo dục CAND. Chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng được nâng cao; đã có hơn 4 vạn học viên tốt nghiệp ra trường, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, trong đó một số đồng chí đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, các khoa học có uy tín. Cơ sở vật chất của Học viện đã và đang được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, phục vụ nhiệm vụ dạy học, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên. Những thành tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. 
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều biến động, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen của an ninh truyền thống, phi truyền thống, tình hình mâu thuẫn tranh chấp biên giới, biển đảo; nhiều loại tội phạm mới xuất hiện diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi cán bộ công an phải được đào tạo cơ bản, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực nghiên cứu và thực hành, nắm vững kĩ năng và chuẩn hóa trong việc thực hiện các quy trình công tác, bắt nhịp với đòi hỏi chung của đất nước và nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. 
Trong điều kiện đó, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đặt ra rất cấp thiết. Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1229/QĐ - TTg phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”. Trong đó, đã xác định đến năm 2015 đầu tư xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an và đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia. Lộ trình này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 3013/QĐ-BCA-X11 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án thành phần số 3. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thế và lực mới để Học viện Cảnh sát nhân dân có điều kiện tiếp tục phát triển lớn mạnh, vươn lên thực sự trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành trong hệ thống các trường Công an nhân dân.
Đánh giá những kết quả đạt được trên các mặt công tác của Học viện Cảnh sát nhân dân thời gian qua là rất to lớn, là cơ sở rất quan trọng để xây dựng và phát triển trường trọng điểm, trước mắt là của ngành, sau đó là của quốc gia và hướng tới hòa nhập với khu vực và thế giới. Tuy nhiên, so với các tiêu chí, điều kiện của một trường đại học trọng điểm thì Học viện Cảnh sát nhân dân còn có nhiều mặt phải tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện. Tổ chức bộ máy của Học viện mặc dù lớn nhất trong các trường Công an nhưng về cơ bản vẫn chỉ là sự phát triển về số lượng đầu mối mà chưa có sự phát triển về cơ chế, cách thức tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để có thể đảm bảo đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao của Học viện tuy đứng đầu các trường CAND nhưng còn mỏng, số có trình độ tiến sĩ mới chỉ đạt trên 10%, phó giáo sư đạt trên 3% và giáo sư chiếm tỷ lệ trên 1%. Theo quy định của Chính phủ, đội ngũ giảng viên của các trường đại học trọng điểm phải có trình độ tiến sĩ đạt từ 70% tổng số giảng viên trở lên. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo còn nặng về lý thuyết, ít thực hành; chưa mở rộng được các chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm; chưa cập nhật được nhiều vấn đề mới của hoạt động nghiệp vụ cảnh sát như: tội phạm phi truyền thống, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm… Quy mô đào tạo ngày càng tăng lên nhưng các điều kiện đảm bảo còn nhiều thiếu thốn, nhất là hệ thống tài liệu học tập, nghiên cứu và khả năng kết nối, cập nhật thông tin còn hạn chế, đặc biệt là ở bậc học cao học, nghiên cứu sinh, gây khó khăn cho việc áp dụng các phương thức tổ chức đào tạo mới. Trong điều kiện sự cạnh tranh trong hoạt động giáo dục và đào tạo giữa các nhà trường, cơ sở đào tạo đang gia tăng như hiện nay, đây chính là một nguy cơ làm cho Học viện Cảnh sát nhân dân và các nhà trường CAND có thể rơi vào tụt hậu so với các trường đại học lớn ở trong nước và quốc tế. Công tác quản lý giáo dục học viên còn nhiều bất cập, chưa tạo ra được nhiều không gian văn hóa phục vụ cho việc rèn luyện các kĩ năng mềm cho sinh viên.
Đây cũng chính là những vấn đề còn tồn tại không chỉ của riêng các nhà trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân mà của cả hệ thống giáo dục quốc dân đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ra trong thời gian qua. Với mục tiêu khắc phục toàn diện những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời tạo ra những cơ chế và định hướng mới nhằm đưa công tác giáo dục đào tạo thực sự trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày 04/11/2013, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" là rất cần thiết và kịp thời.
Nghị quyết số 29-NQ/TW đã đánh giá tình hình giáo dục hiện tại, khẳng định những thành công, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời nêu lên định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với mục tiêu tổng quát là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân…"; Mục tiêu cụ thể là: " Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế…".
Với quan điểm, chủ trương rất quyết liệt của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong công tác giáo dục và đào tạo, đòi hỏi Học viện Cảnh sát nhân dân phải tích cực đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm của Ngành và của Quốc gia theo đúng lộ trình mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã đặt ra, đồng thời phải bám sát với các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã được Nghị quyết số 29-NQ/TW xác định trong thời gian tới. Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:
Một là, Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW đã được Hội nghị Trung ương 8 khóa XI thông qua về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 của Chính Phủ, Đề án thành phần số 3 của Bộ Công an  về xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở đào tạo đại học trọng điểm. Đây là những chủ trương lớn và cơ sở pháp lý quan trọng trong chiến lược phát triển Học viện trong thời gian tới, do đó Học viện cần bám sát mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ đặt ra để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và có chất lượng, trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. 
Trước hết, Học viện cần chủ động phối hợp với Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động để báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ có sự điều chỉnh, đảm bảo cho Học viện có đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của một trường trọng điểm theo hai hướng chính: Là một Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và là một Trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu về đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.
Hai là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.
Học viện cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa về chương trình, nội dung giảng dạy, giáo trình, tài liệu và quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Hiện nay, Học viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân là hai nhà trường Công an được Bộ Công an giao thí điểm tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với thời gian rút ngắn từ 05 năm xuống 04 năm. Đây là một phương thức tổ chức đào tạo tiên tiến, tạo ra sự chủ động, linh hoạt cho cả người học, người dạy và cơ quan quản lý đào tạo. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Học viện phải tiếp tục cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, phương pháp dạy học theo hướng thiết thực, hiện đại, thống nhất, liên thông giữa các bậc học, coi trọng huấn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cũng như trang bị kiến thức nghiệp vụ cho học viên theo hướng đào tạo hệ đại học nghiên cứu 5 năm và hệ đại học thực hành 4 năm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kết hợp đào tạo theo tín chỉ với đào tạo theo niên chế trong Học viện. 
Là nhà trường đầu tiên trong các trường CAND công bố và thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên các hệ học, đây cũng là một bước đột phá mới để nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường. Tuy nhiên, Học viện cũng cần chú ý thực hiện công bố chuẩn đầu ra phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đã công bố; có các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụ với nhà trường, cập nhật thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân vào bài giảng; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành. Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo theo các trình độ, chuyên ngành đào tạo và môn học đảm bảo đủ cho học viên nghiên cứu, tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương.
Ba là, Với mục tiêu trong đề án xây dựng trường trọng điểm đã xác định xây dựng, phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng CAND; trong thời gian tới Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học để đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát nhân dân hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai; những ngành mà nhu cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản. Về lâu dài, cần xây dựng một số ngành đào tạo có thương hiệu trong nước và khu vực như Cảnh sát điều tra, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tư pháp hình sự… Đồng thời nghiên cứu tận dụng điều kiện và thế mạnh để đào tạo một số ngành nghề phục vụ nhu cầu của xã hội, mở rộng các mã ngành và chuyên ngành đào tạo phục vụ đào tạo hệ dân sự ở bậc đại học và các lớp bồi dưỡng chuyên đề phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự của các cơ quan, doanh nghiệp.
Hiện nay, Học viện Cảnh sát nhân dân cũng là nhà trường đầu tiên trong lực lượng CAND triển khai mô hình đào tạo các lớp chất lượng cao hệ chính quy từ năm 2002. Trong xu thế xây dựng và phát triển giáo dục các trường đại học thì đây là một hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục phát huy và cần có sự tổng kết, đánh giá để nhân rộng trong các nhà trường CAND, góp phần tạo ra động lực mới, mô hình đào tạo mới, cách thức tổ chức đào tạo mới và nguồn nhân lực chất lượng cao ở bậc đại học trong giáo dục đào tạo CAND, phù hợp với xu thế phát triển của nền giáo dục quốc dân và các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Học viện cần tập trung nghiên cứu, áp dụng đào tạo theo một số chương trình tiên tiến của Cảnh sát các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. 
Bốn là, Học viện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng trường trọng điểm là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trở thành vấn đề then chốt, có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Do đó, cần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo các tiêu chuẩn nhất định, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và nâng cao chất lượng; phấn đấu đến năm 2015 Học viện sẽ có 30% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, 60% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ và đến năm 2020 có 40% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, 55% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ.
Đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn đòi hỏi Học viện phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và chuyển tiếp hợp lý. Trong xây dựng đội ngũ giáo viên cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để một bộ phận trong số đó có thể trở thành chuyên gia đầu đàn trên các lĩnh vực khoa học về quản lý Nhà nước, về đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng lực lượng, phòng chống tội phạm tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trình độ cao. Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế để gửi cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài. Đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phải giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và sự tâm huyết với nghề để mỗi cán bộ, giáo viên thực sự là tấm gương sáng để học viên noi theo.
Năm là, Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, từ cơ sở hạ tầng, hệ thống giảng đường, nhà làm việc, thư viện, sân bãi đến hệ thống thông tin… đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên. Tập trung đầu tư, xây dựng các khu thực hành nghiệp vụ, các phòng hội thảo khoa học, phòng bảo vệ luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, phòng sử dụng cho thi trắc nghiệm, phòng dùng cho các hội thi giáo dục của toàn ngành, các phòng học lý thuyết, các phòng học theo đặc thù các chuyên ngành đào tạo, phòng học ngoại ngữ chuyên dùng, phòng học tin học, hình thành các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại.
Quán triệt quan điểm của Nghị quyết số 29-NQ/TW về việc khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Ðổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Do đó, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành, Học viện Cảnh sát nhân dân cần chủ động và sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên Học viện, xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo của lực lượng CAND trong thời gian tới.
Sáu là, Học viện cần chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, trong đó có hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giảng viên, học viên, tranh thủ các nguồn lực vật chất cho Học viện; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; hợp tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống tội phạm… phục vụ cho phát triển giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân nói chung và của Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng. Đồng thời, trong quá trình hợp tác Học viện cần chủ động nghiên cứu, tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cơ hội tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và quốc tế.
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thì việc Học viện Cảnh sát nhân dân được Bộ Công an phê duyệt xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm của Ngành Công an và của Quốc gia thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện đóng góp trong công tác giáo dục đào tạo của toàn lực lượng CAND. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của các Tổng cục, các đơn vị chức năng, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, sáng tạo và chủ động của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Thượng tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết 12 năm đào tạo đại học chính quy theo mô hình chất lượng cao


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT