Thực hiện chuẩn đầu ra của sinh viên gắn với mục tiêu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực

Với phương châm xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành nhà trường “Truyền thống – Năng động –Đổi mới - Phát triển”, những năm qua Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng khoa học, các Khoa, Phòng chức năng và tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện đã luôn nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tìm tòi, sáng tạo những cách làm mới để tạo ra những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo học viên. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm; mục tiêu chương trình đào tạo ngày càng được hoàn thiện, bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả nổi bật, đã tập trung giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện và dự báo những vấn đề chiến lược, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ và khoa học giáo dục CAND. Đặc biệt, chất lượng đào tạo của Học viện không ngừng được nâng cao, đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập, gắn quá trình đào tạo sát với nhu cầu đòi hỏi thực tế chiến đấu của Ngành thông qua việc trang bị kiến thức và rèn luyện kĩ năng tay nghề của học viên. Một trong những biện pháp tạo nên sự đột phá đó là việc triển khai áp dụng thực hiện chuẩn đầu ra đối với học viên các hệ học trong Học viện.
Chuẩn đầu ra là sự khẳng định và tích lũy khối lượng về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi mà học viên phải đạt được khi tốt nghiệp ở một ngành đào tạo hoặc ở một chương trình đào tạo. Việc các cơ sở đào tạo công bố và thực hiện chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu việc làm của xã hội nói chung đồng thời phù hợp với xu thế của hoạt động giáo dục đào tạo hiện nay.
Chuẩn đầu ra trong Học viện CSND được xác định là quá trình cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo thành là những tiêu chuẩn cụ thể về phẩm chất chính trị, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc trong quá trình đào tạo và kéo dài một số khối kiến thức, kỹ năng nhất định (ngoại ngữ, tin học, võ thuật, bắn súng, lái xe, lãnh đạo chỉ huy) trong chương trình đào tạo để khi tốt nghiệp ra trường, học viên đáp ứng được yêu cầu sử dụng cán bộ và chủ động, tự tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao theo mô hình "3 trong 1": đào tạo trở thành Đảng viên, đào tạo nghề Cảnh sát, đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Nắm bắt được xu thế tất yếu đó, Học viện CSND là cơ sở đào tạo đầu tiên của ngành Công an công bố áp dụng chuẩn đầu ra cho các ngành học tại Học viện, bao gồm các nhóm chuẩn về chính trị, chuẩn về nghiệp vụ và chuẩn về các kĩ năng mềm (tin học, ngoại ngữ, bắn súng, lái xe, võ thuật). Đối với hệ đào tạo chính quy bắt đầu từ khóa D35, hệ liên thông bắt đầu từ khóa 25, hệ vừa làm vừa học từ khóa 24, hệ cao học 20 và hệ nghiên cứu sinh khóa 15, đối với các lớp mở liên kết tại địa phương tuyển sinh từ năm học 2009 - 2010 đều phải đạt chuẩn đầu ra mới được tốt nghiệp ra trường.
Qua thực tiễn 05 năm tổ chức thực hiện áp dụng chuẩn đầu ra đối với học viên các hệ học, có thể đánh giá những kết quả nổi bật như sau:
- Quá trình xây dựng, thực hiện chuẩn đầu ra có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như trách nhiệm, hưởng ứng đồng thuận của các đơn vị quản lý giáo dục, các đơn vị giảng dạy. Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức đối với các đơn vị giảng dạy, các giảng viên, học viên cũng như các đơn vị quản lý giáo dục và phục vụ giảng dạy. Sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc được thể hiện bằng việc xây dựng Đề án cụ thể của Học viện về chuẩn đầu ra các hệ học, khóa học; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án gồm các nhà giáo, các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn tham gia xây dựng, góp ý cho Đề án. Hàng năm, Nghị quyết về Khoa học-Đào tạo của Học viện đều nhấn mạnh nội dung này. Quá trình tổ chức thực hiện, Học viện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về lộ trình, tiến độ thực hiện từng chuẩn đầu ra, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các đơn vị giảng dạy cũng như các điều kiện đảm bảo cho tổ chức thực hiện.
- Các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra như: Quản lý đào tạo, Quản lý học viên, Hậu cần và các đơn vị giảng dạy luôn có sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao và có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh. Do việc thực hiện các chuẩn đầu ra do nhiều đơn vị tổ chức thực hiện, quá trình này có liên quan đến các điều kiện đảm bảo như: hội trường, sân tập, phương tiện, dụng cụ dạy học cũng như các quy định liên quan đến quản lý học viên các trường CAND… 
- Học viện đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án chi tiết, khoa học trên cơ sở khảo sát, đánh giá và tính toán cho quá trình tổ chức thực hiện về thời gian, lộ trình, kinh phí, điều kiện hội trường, sân bãi, lịch trình học tập, điều kiện giảng viên, thậm chí có hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho giảng viên, học viên trong toàn Học viện để nắm bắt chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Có như vậy khi triển khai sẽ đem lại sự nhất trí, đồng thuận cao và tránh bị chồng chéo, lúng túng, bị động giữa các đơn vị tổ chức thực hiện.
- Ngoài ra, đối với các giảng viên, trên cơ sở các tiêu chuẩn của chuẩn đầu ra đối với học viên chuyên ngành là cơ sở để các giảng viên nghiên cứu, tìm tòi và không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đối với học viên, với yêu cầu thực hiện các chuẩn đầu ra cụ thể đã tạo ra cho học viên sự chủ động phấn đấu để hoàn thành, góp phần loại bỏ các động cơ học tập trung bình chủ nghĩa, thụ động trong học tập và rèn luyện. Mặt khác, các chuẩn đầu ra như một tiêu chí cụ thể để phân loại, sàng lọc học viên cả về ý thức, thái độ học tập và rèn luyện, tác động làm thay đổi nhận thức và ý thức học tập của học viên tất cả các hệ học, khóa học phải tích cực, chủ động và có ý thức học tập, rèn luyện tốt hơn nữa.
- Đối với các cơ quan quản lý giáo dục: Chuẩn đầu ra được xác định như một tiêu chí để kiểm định chất lượng và quá trình đào tạo. Trên cơ sở đó để kịp thời có những điều chỉnh, bổ sung góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Ngày 22/7/2011, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định số 1229/QĐ - TTg phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020”. Trong đó, đã xác định đến năm 2015 đầu tư xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an và đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia. Lộ trình này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 3013/QĐ-BCA-X11 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án thành phần số 3. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thế và lực mới để Học viện Cảnh sát nhân dân có điều kiện tiếp tục phát triển lớn mạnh, vươn lên thực sự trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành trong hệ thống các trường Công an nhân dân. Mục tiêu của đề án là xây dựng và phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng Công an nhân dân. Với mục tiêu và sứ mệnh quan trọng đó đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục và đào tạo của Học viện những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn Học viện phải nỗ lực phấn đấu trong mọi mặt công tác mới có thể đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Bên cạnh đó, trong điều kiện sự cạnh tranh trong hoạt động giáo dục và đào tạo giữa các nhà trường, cơ sở đào tạo đang gia tăng như hiện nay, đòi hỏi các trường phải năng động, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và tổ chức quản lý giáo dục đào tạo, trong đó có việc áp dụng chuẩn đầu ra của sinh viên để đáp ứng yêu cầu công tác khi ra trường, đồng thời tránh nguy cơ làm cho Học viện Cảnh sát nhân dân và các nhà trường CAND có thể rơi vào tụt hậu so với các trường đại học lớn ở trong nước và quốc tế. Qua đó, khắc phục những vấn đề còn tồn tại không chỉ của riêng các nhà trường Công an nhân dân, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân mà của cả hệ thống giáo dục quốc dân đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ ra trong Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". 
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 29-NQ/TW là: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân…"; Mục tiêu cụ thể là: " Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế…"
Thực tiễn qua 05 năm triển khai thực hiện chuẩn đầu ra cho học viên các hệ học tại đã bước đầu đạt được những kết quả khẳng định đây là một bước đột phá mới, là một hướng đi đúng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu của Học viện, tạo sự cạnh tranh trong hệ thống các Học viện, trường đại học khác trong thời gian tới.
Để tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả việc áp dụng chuẩn đầu ra cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân gắn với mục tiêu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo lộ trình trong thời gian tới, Học viện cần tiếp tục triển khai một số nội dung sau đây:
Một là, Học viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của học viên
Xác định đây là vấn đề trọng tâm trong quá trình đổi mới, do đó Học viện cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa về chương trình, nội dung giảng dạy, giáo trình, tài liệu và quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Hiện nay, Học viện Cảnh sát nhân dân cùng với Học viện An ninh nhân dân là hai nhà trường Công an được Bộ Công an giao thí điểm tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với thời gian rút ngắn từ 05 năm xuống 04 năm. Đây là một phương thức tổ chức đào tạo tiên tiến, tạo ra sự chủ động, linh hoạt cho cả người học, người dạy và cơ quan quản lý đào tạo. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Học viện phải tiếp tục cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, phương pháp dạy học theo hướng thiết thực, hiện đại, thống nhất, liên thông giữa các bậc học, coi trọng huấn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cũng như trang bị kiến thức nghiệp vụ cho học viên theo hướng đào tạo hệ đại học nghiên cứu 5 năm và hệ đại học thực hành 4 năm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kết hợp đào tạo theo tín chỉ với đào tạo theo niên chế trong Học viện. 
Là nhà trường đầu tiên trong các trường CAND công bố và thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên các hệ học, đây cũng là một bước đột phá mới để nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường. Tuy nhiên, Học viện cũng cần chú ý thực hiện công bố chuẩn đầu ra phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đã công bố; có các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụ với nhà trường, cập nhật thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân vào bài giảng; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành. Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo theo các trình độ, chuyên ngành đào tạo và môn học đảm bảo đủ cho học viên nghiên cứu, tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương.
Hai là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến học viên về Đề án và kế hoạch thực hiện các chuẩn đầu ra cho học viên các hệ học của Học viện
Phải xác định để có thể trở thành một cán bộ Cảnh sát có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt thì việc tổ chức thực hiện các chuẩn đầu ra là một tất yếu và có ý nghĩa quan trọng. Do đó, Học viện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quy định của Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Học viện CSND về thực hiện chuẩn đầu ra, nhằm thống nhất nhận thức và tư tưởng cho học viên, khắc phục tình trạng ngại khó, ngại khổ, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, hình thức khi thực hiện chuẩn đầu ra.
Hình thức tuyên truyền phải đa dạng và đổi mới, nhất là các khóa học, hệ học mới tuyển sinh thông qua nhiều hoạt động cụ thể như: sinh hoạt đầu khóa, tiếp xúc với sinh viên theo định kỳ, qua tổng kết kỳ học, năm học… để học viên có nhận thức đầy đủ, đúng đắn và xác định các tiêu chí phấn đấu từ đó xây dựng động cơ học tập đúng đắn, chủ động xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân, phấn đấu đạt các chuẩn đầu ra theo quy định.
Ba là, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn đầu ra của học viên theo hướng gắn với nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân
Với mục tiêu trong đề án xây dựng trường trọng điểm đã xác định xây dựng, phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng CAND; trong thời gian tới bên cạnh việc Học viện tiếp tục nghiên cứu mở rộng hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo ở các bậc học và hệ học để đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó tập trung vào đào tạo các chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bố trí nguồn nhân lực của lực lượng Cảnh sát nhân dân hiện tại và nhu cầu phát triển trong tương lai; những ngành mà nhu cầu công tác, chiến đấu đang cần nhưng chưa được đào tạo một cách bài bản, Học viện cần kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các tiêu chí cụ thể của các chuẩn đầu ra cho phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong đó, có việc ban hành bổ sung kĩ năng mềm về lãnh đạo, chỉ huy và một số chuẩn đầu ra gắn với các chuyên ngành đào tạo. Đây là những kĩ năng rất quan trọng giúp học viên rèn luyện và nâng cao các kĩ năng nghề nghiệp gắn với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn công tác. 
Về lâu dài, Học viện cần nghiên cứu, xây dựng một số chuẩn đầu ra mới gắn với một số ngành đào tạo để có thể liên thông, công nhận văn bằng và tham gia xếp hạng trong danh mục các Học viện, trường đào tạo Cảnh sát trong khu vực và trên thế giới.
Bốn là, tiếp tục thực hiện Đề án chuẩn đầu ra gắn với xây dựng trường đa ngành, đa lĩnh vực là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học 
Để đào tạo được những người học viên giỏi cần thiết phải có những người giảng viên giỏi. Do đó, cần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo các tiêu chuẩn nhất định, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và nâng cao chất lượng; phấn đấu đến năm 2015 Học viện sẽ có 30% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, 60% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ và đến năm 2020 có 40% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ, 55% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ.
Đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn đòi hỏi Học viện phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và chuyển tiếp hợp lý. Trong xây dựng đội ngũ giáo viên cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để một bộ phận trong số đó có thể trở thành chuyên gia đầu đàn trên các lĩnh vực khoa học về quản lý Nhà nước, về đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng lực lượng, phòng chống tội phạm tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trình độ cao. Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế để gửi cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài. Đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phải giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và sự tâm huyết với nghề để mỗi cán bộ, giáo viên thực sự là tấm gương sáng để học viên noi theo.
Năm là, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật của Học viện theo hướng hiện đại, đồng bộ
Để đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên, Học viện cần tập trung đầu tư, xây dựng các khu thực hành nghiệp vụ, các phòng hội thảo khoa học, phòng bảo vệ luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, phòng sử dụng cho thi trắc nghiệm, phòng dùng cho các hội thi giáo dục của toàn ngành, các phòng học lý thuyết, các phòng học theo đặc thù các chuyên ngành đào tạo, phòng học ngoại ngữ chuyên dùng, phòng học tin học, hình thành các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại.
Quán triệt quan điểm của Nghị quyết số 29-NQ/TW về việc khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Ðổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Do đó, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành, Học viện Cảnh sát nhân dân cần chủ động và sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên Học viện, xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo của lực lượng CAND trong thời gian tới.
Qua thực tiễn 05 năm triển khai áp dụng thực hiện chuẩn đầu ra đối với học viên các hệ học tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đồng thời cho thấy đây là một hướng đi đúng, một bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của học viên, khẳng định truyền thống và sự năng động, sáng tạo, đổi mới của toàn Học viện, góp phần xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở đào tạo trọng điểm của ngành Công an và tiến tới của quốc gia trong thời gian tới.

 

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND

Nguồn:  Kỷ yếu “Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT