Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào công tác đào tạo Cảnh sát nhân dân
Các đại biểu tại Hội thảo khoa học "70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". (Ảnh: http://nhandan.com.vn)

Đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ đạo cho việc xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện. Trong đó, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vừa mang những giá trị đạo đức vừa mang những giá trị văn hóa ứng xử đối với các mối quan hệ cơ bản của người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an cách mạng trong thời đại mới. Hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thì nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ngày càng nặng nề hơn với lực lượng CAND. Chính vì thế, Sáu điều Bác Hồ dạy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND và nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người CBCS.

Trong những năm qua, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) luôn coi công tác xây dựng lực lượng là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" được Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đã góp phần thúc đẩy các mặt công tác của học viện, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, tham mưu, phục vụ tốt, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng CAND. Cho đến nay, học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã thực sự trở thành một trong những phong trào thi đua trọng điểm được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm, chỉ đạo và đông đảo cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên toàn học viện hưởng ứng thực hiện. Đặc biệt, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người chiến sĩ CSND, việc vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện ở những nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện thường xuyên chỉ đạo xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Ngay từ năm 1982, Trường Đại học CSND (nay là Học viện CSND) đã tổ chức Hội thảo khoa học về Sáu điều Bác Hồ dạy. Sau hội thảo này, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng đã cho tổng kết và quyết định phát động phong trào học tập Sáu điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng CAND.

Hiện nay, việc chỉ đạo tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đến toàn thể CBCS trong học viện, giúp cho mỗi CBCS thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học cũng như nội dung của Sáu điều Bác Hồ dạy, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tư cách, đạo đức, tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức nghề nghiệp tiếp tục được tiến hành chủ động, rộng khắp. Học viện đã chỉ đạo mời báo cáo viên báo cáo chuyên đề chuyên sâu và những nội dung liên quan đến Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu… về nội dung tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy; chỉ đạo thực hiện việc tích hợp nội dung của Sáu điều Bác Hồ dạy vào các môn học liên quan nhằm từng bước hình thành cho học viên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người CBCS CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý thức trách nhiệm với công việc và có tinh thần, thái độ tốt trong phục vụ nhân dân.

Thứ hai, các đơn vị chức năng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện trong triển khai thực hiện nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy theo kế hoạch của cấp trên; phát động các phong trào thi đua, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chủ động đề xuất các biện pháp hữu hiệu để đưa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong CBCS học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đạt mục đích và yêu cầu đặt ra. Học viện là trường đầu tiên trong hệ thống các trường CAND tổ chức thành công chương trình đưa sinh viên đi thực hành chính trị-xã hội “3 cùng” với nhân dân tại các địa phương. Trong 10 năm (2007-2017), sinh viên các khóa học, hệ học đã trao hơn 8,5 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây tặng 47 nhà tình nghĩa; trao tặng hơn 11.000 phần quà bằng tiền và hiện vật cho bà con nhân dân, cơ quan chính quyền và các địa phương có sinh viên về thực hành chính trị-xã hội... được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ ba, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong học viện chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, nhất là xác định rõ những mục tiêu cần đạt được và gắn thực hiện nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng học kỳ, năm học. Đối với khối các đơn vị làm công tác giảng dạy đã đề ra các tiêu chí cụ thể về số lượng, chất lượng các bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi, số lượng các bài viết, đề tài, giáo trình, tài liệu tham khảo trong từng học kỳ, năm học của đơn vị để làm mục tiêu phấn đấu. Các đơn vị thuộc khối tham mưu đề ra tiêu chí về cải tiến những nội dung công việc, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, góp phần phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn những sai phạm trong cán bộ, học viên... Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, coi đây là mặt đột phá của học viện. Chính vì vậy, với 12 giáo sư, 44 phó giáo sư, 201 tiến sĩ và 200 giảng viên chính, đội ngũ cán bộ của học viện hiện nay khá hùng hậu, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo.

Thứ tư, các tổ chức đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn) đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với tính chất, đặc điểm, phương thức hoạt động của tổ chức mình và phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, yêu cầu phát triển của học viện. Đồng thời động viên hội viên, đoàn viên tích cực thi đua lao động, công tác, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, trên cơ sở những chủ trương, kế hoạch lớn của học viện, mỗi cán bộ, giáo viên, học viên luôn tự giác, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng to lớn và nội dung khoa học sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy, nhận thức sâu sắc về bản chất của CAND trong thời đại mới, về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân để hình thành ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tránh những biểu hiện sách nhiễu, thờ ơ, vô cảm, thiếu tôn trọng nhân dân. Đồng thời, thường xuyên và không ngừng nỗ lực, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, cần mẫn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND và sự nỗ lực nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, học viên, việc vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy đã mang lại những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực người chiến sĩ CSND. Trong thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi lực lượng CAND nói chung và cán bộ, giáo viên, học viên Học viện CSND nói riêng cần nỗ lực phấn đấu, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với những nhiệm vụ như: Cần phải coi việc học tập sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy là việc làm thường xuyên, phải trở thành ý thức tự giác đi vào nếp sống của từng cán bộ, giáo viên, học viên học viện, tránh hình thức, quan liêu, chiếu lệ.

Việc vận dụng, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải tiếp tục được gắn kết chặt chẽ với các hoạt động, phong trào thi đua do Bộ Công an và học viện phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… đồng thời tiếp tục đưa phong trào này lên tầm cao mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tham mưu, phục vụ.

Đối với từng đơn vị và mỗi cán bộ, giáo viên, học viên tiếp tục đề ra chương trình hành động, cụ thể hóa nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác; đẩy lùi tư tưởng trung bình chủ nghĩa, giảm sút lòng yêu nghề trong một bộ phận CBCS. Đặc biệt, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo sáu điều Bác Hồ dạy.

Với sự đồng thuận, đồng lòng của toàn thể CBCS, việc thực hiện thành công Sáu điều Bác Hồ dạy sẽ mang lại những kết quả thiết thực góp phần xây dựng Học viện CSND tiếp tục có những bước phát triển, sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Trung tướng, GS, TS NGUYỄN XUÂN YÊM - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT