TAG: an ninh con người

 • An ninh con người trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  ...Sự ra đời của khái niệm “an ninh con người” đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nhận thức của nhiều quốc gia về khái niệm “an ninh”. Theo cách hiểu truyền thống, an ninh đồng nghĩa với an ninh quốc gia, trong đó quốc gia là chủ thể cần được bảo vệ về mặt an ninh. Theo cách hiểu mới, con người trở thành chủ thể chính của an ninh và cần được ưu tiên bảo vệ...

 • Tư duy mới về bảo đảm an ninh con người

  Trong định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nói trên, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yếu tố “an ninh con người”. Khái niệm này lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng, thể hiện quan điểm, tư duy mới trong đảm bảo an ninh quốc gia mà trọng tâm là vấn đề an ninh con người...

 • Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia

  Trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều quan điểm mới về an ninh quốc gia đã được đề cập, trong đó, đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động…

 • Hội đồng Lý luận trung ương nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước của Học viện Cảnh sát nhân dân

  Ngày 11/11/2019 tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và công nghệ cấp quốc gia dưới sự chủ trì của GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận trung ương đã họp đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp quốc gia “An ninh xã hội, an ninh con người trong điều kiện mới ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” (mã số KX.04.26/16-20) do Học viện Cảnh sát nhân dân là cơ quan chủ trì và Trung tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm làm Chủ nhiệm với sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Học viện Cảnh sát nhân dân.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT