TAG: Anh hùng giải phóng dân tộc

  • Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

    Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT