TAG: đại đoàn kết dân tộc

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

    Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết được kết tinh từ nhiều yếu tố: Truyền thống của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại và chủ nghĩa Mác-Lênin. Tư tưởng đại đoàn kết của Người là một tư tưởng có tầm cao về nhân văn và trí tuệ, có sức truyền cảm mạnh mẽ và sức sống bền vững.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT