TAG: giá trị văn hóa

  • Giá trị văn hóa trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

    75 năm qua, Sáu điều dạy của Bác Hồ vẫn vẹn nguyên giá trị đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại trong bối cảnh đất nước đang triển khai toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT