TAG: Human Security

  • An ninh con người trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

    ...Sự ra đời của khái niệm “an ninh con người” đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nhận thức của nhiều quốc gia về khái niệm “an ninh”. Theo cách hiểu truyền thống, an ninh đồng nghĩa với an ninh quốc gia, trong đó quốc gia là chủ thể cần được bảo vệ về mặt an ninh. Theo cách hiểu mới, con người trở thành chủ thể chính của an ninh và cần được ưu tiên bảo vệ...

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT