TAG: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh

  • Những giá trị nhân văn sâu sắc thể hiện trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Cách đây 50 năm, trước khi từ biệt thế giới này để “đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT