TAG: TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  • Nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam theo lời Bác dạy

    Lời dạy:“Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận” được trích trong lưu bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm ngành Hậu cần Quân đội ngày 01/4/1958, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và đang được phát huy, tạo nên động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, về chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT