TAG: xây dựng

  • Quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và điều tra tội phạm - Những định hướng

    Ngày 25/12/2006 Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 2007/2006/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện CSND, trong đó có việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Ngày 23/8/2007 Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã ký Quyết định số 1593/2007/QĐ-X11(X12) quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm và ngày 14/9/2007 Trung tâm chính thức ra mắt, nay là Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm. 

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT