Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Thế Tài

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thế Tài  Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. PGS. TS Trần Hồng Quang;

HD 2. GS. TS Ngô Sỹ Hiền.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân. Qua đó, đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội phạm, điển hình như: Khái niệm, ý nghĩa, cơ sở pháp lý, nội dung, phương pháp, phương tiện tiến hành và quan hệ phối hợp trong hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản.

3. Luận án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội pham của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân từ năm 2009 đến hết năm 2018. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội pham của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội pham, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản trong điều tra tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân trong thời gian tới.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT