Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Việt Hùng

Tên luận án: Triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Việt Hùng Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Kim Phong;
HD2: GS.TS Nguyễn Đắc Hoan.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề về hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, phương pháp tiến hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy với các lực lượng khác trong triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ, toàn diện thực tiễn hoạt động triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo chức năng của lực lượng lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy như: đặc điểm tình hình có liên quan; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thực tiễn tiến hành các hoạt động nói trên.

4. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, luận án đã đề xuất xây dựng hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đảm bảo tính logic, toàn diện, đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT