Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Cao Hoàng Long

Tên luận án: Hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Hoàng Long

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                HD1: TS. Nguyễn Kiên

                HD2: GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công  trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào một cách toàn diện và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, đặc điểm và lý luận về tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý nói chung và hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hợp tác quốc tế phòng chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

2. Luận án đã khảo sát và phân tích thực trạng hợp tác quốc tế giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Đồng thời, luận án đã phân tích những kết quả hợp tác cụ thể đã đạt được ở trung ương và địa phương và những ảnh hưởng, tác động của các chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý nói chung và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

3. Luận án đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong những năm gần đây, chỉ ra những ưu điểm, nêu lên những hạn chế, thiếu sót và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

  4. Trên cơ sở các phân tích, đánh giá đó, luận án đã đưa ra những dự báo, các yếu tố tác động đến công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Từ đó, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý, kiện toàn và nâng cao năng lực cơ quan thường trực về hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý; củng cố cơ chế hợp tác phòng chống ma tuý qua biên giới; tăng cường đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý. Các giải pháp này có thể được vận dụng góp phần nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý nói chung và hợp tác quốc tế phòng, chống ma tuý giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT