Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Cao Xuân Thạo

Tên đề tài luận án: Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Cao Xuân Thạo                

Chức danh KH, học vị và họ tên NHDKH:

HD1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan;

HD 2: PGS.TS. Vũ Xuân Trường.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện cả về lý luận và thực tiễn về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm. Luận án đã hình thành khái niệm, đặc điểm, khát quát cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, xác định các nội dung, biện pháp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm, đây là những vấn đề lý luận gần như chưa được công trình khoa học nào đề cập tới.

2. Luận án đã nêu rõ tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm từ năm 2011 đến hết tháng 6/2020, từ đó khái quát những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân. Luận án đã nêu và phân tích các phương thức hoạt động, mô hình điển hình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm để có thể giới thiệu nhân rộng và phát triển trong phạm vi quy mô cả nước.

3. Luận án đã đưa ra dự báo một số vấn đề mới liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết hợp với những vấn đề lý luận và thực tiễn đã khảo sát, luận án đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia quản lý Nhà nước về phòng, chống tội phạm thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT