Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Chu Thị Tú

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Chu Thị Tú - Khóa 18

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. GS, TS. Ngô Sỹ Hiền

                    2. PGS, TS. Nguyễn Hoàng Minh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm của lực lượng Cảnh sát hình sự với những điểm mới sau đây:

  1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tội phạm hiếp dâm và hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự như: khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm hiếp dâm; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm.

  2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạm hiếp dâm và đặc điểm tội phạm học của tội phạm hiếp dâm; cũng như thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự, chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm.

  3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm hiếp dâm theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 6 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT