Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Anh Tuấn

Tên luận án: Công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05

Tên tác giả: Đinh Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học:

          1. PGS,TS. Đồng Xuân Thọ

          2. TS Vũ Văn Thiết

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những điểm mới của luận án:

- Luận án đã góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp của lực lượng Cảnh sát môi trường, gồm: Khái niệm, nhiệm vụ, cơ sở pháp lý, nguyên tắc, chủ thể, nội dung, phương pháp tiến hành trong công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp.

- Luận án đã trình bày, phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của lực lượng Cảnh sát môi trường  từ năm 2007- 6/2016. Qua đó tìm ra hạn chế, thiết sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của lực lượng Cảnh sát môi trường.

- Luận án đưa ra các dự báo khoa học, các yếu tố liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời gian tới và đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng cơ sở bí mật trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của lực lượng Cảnh sát môi trường trong thời gian tới thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT