Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Văn Nơi

Tên đề tài luận án: Công tác phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát đường thủy khu vực miền Tây Nam Bộ

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự Mã số: 62.86.01.09.

Họ tên nghiên cứu sinh: Đinh Văn Nơi      Khóa: 2017.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. PGS.TS Đặng Thu Hiền;

HD 2. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

 Đề tài luận án đã nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát đường thủy khu vực miền Tây Nam Bộ.  Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Đề tài luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu có hệ thống về công tác phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát đường thủy trên địa bàn khu vực miền Tây Nam Bộ. Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về công tác phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bảo đảm TTATGT của lực lượng Cảnh sát đường thủy bộ như: khái niệm, vai trò, đặc điểm; chủ thể, hình thức, nguyên tắc xử lý; nội dung, biện pháp tiến hành; phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa bảo đảm TTATGT của lực lượng Cảnh sát đường thủy.

- Luận án làm rõ tình hình, cơ cấu, động thái, diễn biến của VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa khu vực miền Tây Nam Bộ, đặc điểm đối tượng VPHC, những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng trên. Đồng thời, tập trung khảo sát, phân tích các hoạt động của Cảnh sát đường thủy các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong phát hiện, xử lý VPHC. Đã chỉ rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của tình trạng trên công tác phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của của lực lượng Cảnh sát đường thủy trên địa bàn khu vực miền Tây Nam Bộ.

- Luận án đã phân tích đưa ra một số dự báo về tình hình, các vấn đề có liên quan đến công tác phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của của lực lượng Cảnh sát đường thủy khu vực miền Tây Nam Bộ. Đồng thời xây dựng giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phát hiện, xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát đường thủy khu vực miền Tây Nam Bộ.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT