Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Đức Thăng

Tên đề tài luận án: Sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự các tỉnh biên giới phía Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.     

Mã số: 62.38.70.01

Họ tên: Đỗ Đức Thăng                  Nghiên cứu sinh Khoá: 16

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS Nguyễn Văn Cảnh;

2. PGS.TS Hoàng Đình Ban

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện dưới góc độ tội phạm học và điều tra tội phạm về sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự.

2. Luận án xây dựng hệ thống lý luận về sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự như: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp…

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự các tỉnh biên giới phía Bắc từ năm 2006 đến năm 2015, từ đó chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này.

4. Đưa ra dự báo về tình hình tội phạm; những yếu tố tác động và xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa tội phạm ở vùng dân tộc thiểu số của Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh, trật tự các tỉnh biên giới phía Bắc trong tương lai.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT