Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Hải Yến

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Hải Yến - Khóa 19

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. GS, TS. Tô Lâm

                    2. PGS, TS. Nguyễn Hoàng Minh

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam của lực lượng Cảnh sát môi trường với những điểm mới sau đây:

  1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam và hoạt động phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường như: khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; khái niệm, cơ sở pháp lý, đặc điểm, nội dung, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa tội phạm môi trường.

  2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật khác về đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; cũng như thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường, chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vướng mắc của hoạt động phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam.

  3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 8 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT