Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Lường Thiện

Tên đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm         Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Đỗ Lường Thiện               Nghiên cứu sinh Khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1. PGS.TS Bùi Văn Thịnh;

HD2. GS.TS Hồ Trọng Ngũ.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể như sau:

1. Luận án đã xây dựng, bổ sung lý luận cơ bản về tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như: Xây dựng khái niệm tội phạm trộm cắp tài sản nói chung và khái niệm tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói riêng theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, dấu hiệu pháp lý, đặc điểm của tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thông qua quá trình khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ năm 2010 - 2019. Luận án đã chỉ ra được các phương thức thủ đoạn và đặc điểm tội phạm học của tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, các biện pháp phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát hình sự; luận án cũng chỉ ra được các hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của các hạn chế, thiếu sót trong triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, luận án đã dự báo về tình hình tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đồng thời, luận án đã xây dựng hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, những giải pháp này là nhân tố quan trọng góp phần phòng ngừa tội phạm trộm cắp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT