Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Thị Thu Trang.

Tên luận án: “Quản lý, giáo dục học sinh tại các trường giáo dưỡng”

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thu Trang - Khóa 19

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS, TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

                    2. TS. Nguyễn Như Chiến

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và toàn diện dưới góc độ Quản lý nhà nước về An ninh trật tự về quản lý, giáo dục học sinh tại các trường giáo dưỡng với những điểm mới sau đây:

- Luận án làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến luận án và những vấn đề lý luận về quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng dưới góc độ Quản lý nhà nước về An ninh trật tự như: xây dựng khái niệm học sinh trường giáo dưỡng; khái quát đặc điểm học sinh trường giáo dưỡng; xây dựng khái niệm quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng và phân tích đặc điểm, vai trò của công tác quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng.

- Luận án làm rõ cơ sở pháp lý, nguyên tắc, nội dung, biện pháp của quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng; phân công trách và quan hệ phối hợp giữa các chủ thể tiến hành quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng.

- Trên cơ sở hệ thống lý luận về quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng đã được xây dựng, luận án khảo sát, đánh giá đúng thực trạng quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn triển khai các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng của lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP. Trên cơ sở làm rõ thực trạng quản lý, giáo dục học sinh, luận án đã chỉ ra một cách có hệ thống những kết quả đạt được cần tiếp tục phát huy, những mặt còn hạn chế cần khắc phục và chỉ ra nguyên nhân của những mặt hạn chế trong quản lý, giáo dục học sinh tại các trường giáo dưỡng.

- Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng; kết quả phân tích, đánh giá thực trạng quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng và các cơ sở khoa học khác; luận án dự báo các yếu tố tác động đến công tác quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng và đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT