Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Văn Điệp

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Văn Điệp        Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. PGS.TS Trần Quốc Tỏ;

HD 2. PGS.TS Trần Minh Chất.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

  Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án nghiên cứu những nhận thức cơ bản về hoạt động sản xuất thép có liên quan đến môi trường: Khái niệm, đặc điểm của hoạt động sản xuất thép; Nhận thức về tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép, những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất thép.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường như: Khái niệm; đặc điểm; nội dung; biện pháp; xác định cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa; làm rõ đặc điểm tội phạm học và đặc điểm của vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép; chỉ ra các nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an, với các ban ngành có liên quan trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép; áp dụng các biện pháp phòng ngừa gồm phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường: Luận án chỉ rõ các diễn biến, động thái, cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép, rút ra các kết luận về quy luật hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật; phân tích thực trạng phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát môi trường, về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ; các biện pháp công tác đã triển khai. Luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại thiếu sót và nguyên nhân của nó để làm cơ sở đưa ra dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp, kiến nghị.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá toàn diện. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất thép theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT