Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đoàn Thị Thúy Loan

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề khu vực đồng bằng Sông Hồng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Đoàn Thị Thúy Loan. Nghiên cứu sinh Khoá: 18

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn

2. GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về môi trường làng nghề như: khái niệm làng nghề, đặc điểm của làng nghề, những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường là  ng nghề.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề của lực lượng Cảnh sát môi trường như: Khái niệm; đặc điểm; nội dung; biện pháp; xác định cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa; làm rõ đặc điểm tội phạm học và đặc điểm của vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề nước ta hiện nay, chỉ ra các nội dung, biện pháp; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an, với các ban ngành có liên quan trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề; áp dụng các biện pháp phòng ngừa gồm phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề khu vực đồng bằng Sông Hồng của lực lượng Cảnh sát môi trường: Luận án chỉ rõ các diễn biến, động thái, cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề, rút ra các kết luận về quy luật hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật; phân tích thực trạng hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát môi trường, về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ; các biện pháp công tác đã triển khai. Luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại thiếu sót và nguyên nhân của nó để làm cơ sở đưa ra dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp, kiến nghị. 

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá toàn diện. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong các làng nghề, đặc biệt đối với làng nghề khu vực đồng bằng Sông Hồng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT