Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Thế Hùng

Tên đề tài luận án: Điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Thế Hùng

Nghiên cứu sinh: Khóa 18

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới về mặt học thuật của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được khái niệm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm này và lý luận chung về điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả như khái niệm, đặc điểm và nội dung hoạt động điều tra tội phạm này của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án phân tích và chỉ rõ các đặc điểm tội phạm học của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, luận án phân tích cụ thể thực trạng điều tra tội phạm này cũng như phân tích thực trạng quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

3. Luận án đã chỉ ra được những ví dụ cụ thể gắn với kết quả tiến hành các hoạt động điều tra trong quá trình điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Qua đó, luận án đã phân tích và phát hiện được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

4. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát thực trạng điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế, luận án đã đề xuất 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả điều tra tội phạm này trong thời gian tới. Những giải pháp và đề xuất trong luận án đảm bảo cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Đặc biệt luận án nhấn mạnh giải pháp: Hoàn thiện các quy định của pháp luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động điều tra tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và khai thác hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, biện pháp hành chính trong thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT