Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hồ Trọng Hoàng

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong điều tra tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm        Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hồ Trọng Hoàng              Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD 1. PGS.TS Lê Hoài Nam;

HD 2. PGS.TS Phạm Tiến Dũng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu những vấn đề về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet theo chức năng của lực lượng CSHS như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, những vấn đề phải chứng minh, biện pháp và quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSHS với các lực lượng khác trong điều tra loại tội phạm này.

3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá đầy đủ, toàn diện thực tiễn hoạt động điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet của lực lượng CSHS như: Đặc điểm kinh tế - xã hội có liên quan; tình hình, đặc điểm hình sự của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng và thực trạng hoạt động điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet theo chức năng của lực lượng CSHS. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót của lực lượng CSHS trong điều tra loại tội phạm này.

4. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá, luận án đã đề xuất xây dựng hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có sử dụng mạng Internet, đảm bảo tính logic, toàn diện, đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của lực lượng CSHS.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT