Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Khổng Ngọc Sơn

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Mã số: 62 38 70 01    

Họ tên nghiên cứu sinh: Khổng Ngọc Sơn.

Khóa: Năm 2009

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS, TS Nguyễn Huy Thuật;

2. PGS, TS Khổng Văn Hà.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

- Làm rõ các vấn đề lý luận về oan và phòng ngừa oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra như: xây dựng khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa oan trong điều tra vụ án hình sự. Đây là những kiến thức mới góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận Khoa học điều tra hình sự.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình oan trong điều tra vụ án hình sự và thực trạng hoạt động phòng ngừa oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra, luận án đã rút ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân dẫn đến oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Phân tích, đưa ra các dự báo về những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến tình hình oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa oan trong điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT