Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lại Trúc Quỳnh

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lại Trúc Quỳnh Khóa: 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD1: PGS.TS Trần Nam Trường
HD2: GS.TS Bùi Minh Thanh


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã bổ sung một số vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: khái niệm, đặc điểm hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, luận án cũng chỉ ra nội dung, biện pháp phòng ngừa đặc trưng đối với loại tội phạm này.

2. Luận án khảo sát, phân tích, chỉ rõ những đặc điểm tội phạm học của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi như: đặc điểm tình hình tội phạm; đặc điểm nhân thân đổi tượng phạm tội; đặc điểm phương thức, thủ đoạn của tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi...

3. Luận án đánh giá một cách khách quan về hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động này thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

4. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi và đề xuất một số giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT