Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Hồng Dũng

Tên luận án: Hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Hồng Dũng - Khóa 19

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS, TS. Trần Hải Âu

                    2. PGS, TS. Chu Thế Long

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân với những điểm mới sau đây:

1. Luận án xây dựng hệ thống lý luận về hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân. Trong đó, luận án phân tích làm rõ khái niệm, vai trò, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nguyên tắc hoạt động; nội dung, phương pháp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp công tác của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân.

2. Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát thực tiễn, luận án đã tập trung phân tích làm rõ tình hình có liên quan đến hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân; tình hình hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân, trong đó đi sâu nghiên cứu, khảo sát, phân tích đánh giá về tình hình tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, các nội dung hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân. Từ đó nhận xét, đánh giá những kết quả nổi bật, khẳng định những đóng góp của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót.

4. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới luận án đã nghiên cứu đưa ra các dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm thông tin chỉ huy trong Công an nhân dân thời gian tới

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT