Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Minh Thanh


Tên luận án: Nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Minh Thanh - Khóa 14, năm 2009

Người hướng dẫn khoa học: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phùng Hồng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện lý luận về nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự như: Khái niệm, cấu trúc đặc điểm nhân thân người bị hại; Khái niệm, nội dung và phương pháp nghiên cứu đặc điểm nhân thân người bị hại của lực lượng Cảnh sát hình sự; Khái niệm sử dụng và biện pháp sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự;

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng đặc điểm nhân thân người bị hại và công tác nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian nghiên cứu từ 2008 đến nay; xác định rõ những kết quả đạt được và hạn chế trong công tác nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại và lý giải nguyên nhân của những hạn chế đó.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn luận án đã đưa ra những dự báo về tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nhân thân người bị hại trong phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT