Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Quang Đồng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm               Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:    Lê Quang Đồng             Khóa 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: PGS.TS Trần Quốc Tỏ;

HD 2: GS.TS Trần Minh Hưởng.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu, bổ sung làm phong phú nhận thức về tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường như: Khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống những vấn đề lý luận phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường như: Khái niệm; đặc điểm; cơ sở pháp lý; nội dung; biện pháp; quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

3. Luận án đã nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện tình hình có liên quan và thực trạng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Trong đó, đã làm rõ điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước có liên quan; Khái quát tình hình, làm rõ đặc điểm của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. Luận án đã tập trung khảo sát, phân tích, làm rõ tổ chức lực lượng, phương tiện và thực trạng phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an các tỉnh biên giới phía Bắc. Trên cơ sở khảo sát thực trạng, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót để làm cơ sở đưa ra các dự báo khoa học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn và nội dung dự báo, luận án đã xây dựng, đề xuất hệ thống các giải pháp tương đối toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp đồng bộ, có khả thi cao và phù hợp với thực tiễn phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT