Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Ra

Tên đề tài luận án: Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Lê Ra. Khóa đào tạo 17. Năm 2012

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: GS, TS Đỗ Đình Hòa.  

Hướng dẫn 2: PGS, TS Nguyễn Văn Lan

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bô ̣Công an

Luận án có một số đóng góp mới như sau:

- Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về tố giác, tin báo về tội phạm; khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

- Nghiên cứu làm rõ, bổ sung, hoàn thiện lý luận về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền, nội dung, trình tự tổ chức, phương pháp tiến hành; quan hệ phối hợp lực lượng trong hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm.

- Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra; đánh giá đúng thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ở nước ta hiện nay, nêu lên những mặt được, những hạn chế, thiếu sót; phân tích, làm rõ nguyên nhân của thực trạng đó.

- Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra một số dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT