Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Thị Hạnh

Tên đề tài luận án: Hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù thuộc chức năng của Thanh tra Công an nhân dân.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự         Mã số: 62.86.01.09

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hạnh Nghiên cứu sinh khoá: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS, TS Trần Quốc Tỏ;

HD2: GS TS. Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Về lý luận: Luận án góp phần hình thành và phát triển lý luận về hoạt động thanh tra chuyên ngành lĩnh vực QLNN về ANTT nói chung và thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về THAPT nói riêng. Luận án đã đề cập và làm rõ hệ thống lý luận về hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về THAPT; nhiều nội dung lý luận được đề cập trong Luận án như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, quan hệ phối hợp, quy trình thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về THAPT là có tính mới, chưa được công bố trong các công trình khác.

- Về thực tiễn: Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, thu thập tương đối đầy đủ, có hệ thống các thông tin, tài liệu liên quan đến lĩnh vực THAPT và hoạt động thanh tra nhà nước đối với lĩnh vực này trên phạm vi cả nước, trong thời gian 10 năm (từ khi có Luật THAHS năm 2010, Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực đến nay), luận án đã làm rõ thực trạng hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về THAPT thuộc chức năng của Thanh tra CAND.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, Luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp mới, trong đó có những giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về THAPT thuộc chức năng của Thanh tra CAND. Luận án đã đề xuất 6 nhóm giải pháp gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù;  Xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận và hệ thống các biện pháp nghiệp vụ về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù; Xây dựng cơ chế phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra về việc chấp hành pháp luật về thi hành án phạt tù; Kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù; Đổi mới tổ chức hoạt động thanh tra theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành án phạt tù; Hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án phạt tù. Các giải pháp của luận án là có cơ sở khoa học, thực tiễn, có tính hệ thống và chưa được công bố trong các công trình khoa học khác.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT