Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Tuấn Hùng


Tên đề tài: Phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Hùng - Khóa 13 năm 2008

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS, TS Nguyễn Phong Hòa

2. PGS, TS Nguyễn Minh Đức

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án

Luận án là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Luận án có đóng góp mới cho khoa học chuyên ngành và cho thực tiễn những điểm sau:

1. Xây dựng hệ thống lý luận về tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán như: khái niệm, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.

2. Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán như khái niệm, nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp phòng ngừa tội phạm.

3. Tiến hành điều tra khảo sát, tổng kết thực tiễn để đánh giá đúng thực trạng phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán của lực lượng CSKT trên phạm vi toàn quốc từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2015.

4. Xác định rõ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.

5. Đưa ra các dự báo có cơ sở khoa học về tình hình tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

6. Đề xuất 06 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT