Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Mai Hoàng

Tên đề tài luận án: CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới Việt - Lào vùng Tây Bắc

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Mai Hoàng   Nghiên cứu sinh khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Nhật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về công tác CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu đã đưa ra những quan điểm và lý luận mới góp phần nâng cao chất lượng công tác CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới của lực lượng CSĐTTP về ma túy.

2. Trong luận án đã tổng hợp, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới trên cơ sở nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan, kế thừa những thành tựu lý luận trên cơ sở nghiên cứu các công trình khoa học có liên quan và tổng kết thực tiễn xác lập và tiến hành CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới Viêt - Lào vùng Tây Bắc. Những vấn đề được trình bày trong luận án có cơ sở lý luận và sát với thực tiễn, có nhiều điểm mới về lý luận.

3. Luận án tiến hành khảo sát, phân tích đánh giá, làm rõ đặc điểm tình hình có liên quan đến tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới tại khu vực Tây Bắc; phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức và tiến hành CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới của lực lượng CSĐTTP về ma túy, bao gồm các nội dung: Tổ chức lực lượng; thực trạng xác lập CATS; thực trạng đấu tranh CATS; thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp, hợp tác quốc tế CATS.

4. Luận án đã đưa ra những dự báo và đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả CATS đấu tranh chống tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới Việt - Lào vùng Tây Bắc, bao gồm: Tham mưu đề xuất ban hành, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, quy trình tổ chức và tiến hành CATS; nâng cao phẩm chất và năng lực, trình độ của lực lượng trực tiếp tổ chức và tiến hành CATS; thực hiện tốt công tác xác lập CATS; lựa chọn phương án phá án phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, giám sát bí mật; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và sử dụng cộng tác viên bí mật; trang bị các loại vũ khí, phương tiện nghiệp vụ hiện đại, công cụ hỗ trợ, chuẩn bị tốt các điều kiện về lực lượng, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phù hợp trong đấu tranh CATS; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong CATS; tăng cường quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế. Các giải pháp này có cơ sở lý luận và thực tiễn, bắt nguồn từ kết quả nghiên cứu, có tính khả thi cao.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT