Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Mai Trọng Thắng

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm    Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Trọng Thắng                       Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD 1: PGS. TS Trần Nguyên Quân
HD 2: PGS. TS Trần Hữu Ứng 
    

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
Đề tài luận án nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã phân tích làm rõ khái niệm tham nhũng và khái niệm, đặc điểm pháp lý của tội phạm về tham nhũng dưới góc độ điều tra tội phạm. Trên cơ sở đó luận án xây dựng khái niệm vụ án về tham nhũng và bị can trong vụ án về tham nhũng.

2. Luận án đã phân tích làm rõ lý luận hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế từ khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, đến những yếu tố tâm lý tác động đến hoạt động này. Từ đó luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chiến thuật hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế và quan hệ phối hợp lực lượng trong hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, làm căn cứ để đi sâu khảo sát thực trạng hoạt động này của lực lượng Cảnh sát kinh tế tại chương 2 của luận án.

3. Luận án đã phân tích, khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế theo các giai đoạn từ phân công lực lượng đến chuẩn bị, tiến hành, kết thúc hỏi cung bị can và quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các lực lượng khác trong hỏi cung bị can trong vụ án về tham nhũng. Qua đó đã xác định được những hạn chế, thiếu sót trong tiến hành hoạt động này, làm cơ sở để xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả.

4. Xuất phát từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đưa ra các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Những giải pháp này có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của lực lượng Cảnh sát kinh tế nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án về tham nhũng trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT