Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Thị Lan Hương

 

Tên đề tài luận án: Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc

+ Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự
+ Mã số:                 62.38.01.09
+ Họ tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Lan Hương        Khoá: 2013
+ Chức danh Khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
          HD1: GS,TS Nguyễn Xuân Yêm
          HD2: TS Nguyễn Kiên

    Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân
 
   Những đóng góp mới của luận án:
+ Khu vực Tây Bắc là địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây là địa bàn miền núi - dân tộc với hơn 30 dân tộc thiểu số, chiếm gần 80% dân số toàn vùng. Các đối tượng nghiện hút và tội phạm về ma túy thường lợi dụng đặc điểm, đặc thù của vùng dân tộc thiểu số để hoạt động. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đã đạt được kết quả quan trọng; tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế thiếu sót do chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp và chưa phù hợp với đặc điểm vùng dân tộc thiểu số. Tình hình đó đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách và lâu dài.
+ Luận án là công trình chuyên khảo đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về lý luận và thực tiễn công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong vùng DTTS khu vực Tây Bắc của lực lượng CSND.
+ Bằng tư liệu, số liệu thực tế phong phú, luận án đã đánh giá tình hình và thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong vùng DTTS khu vực Tây Bắc của lực lượng CSND từ năm 2009 đến nay.
+ Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong vùng DTTS khu vực Tây Bắc của lực lượng CSND trong thời gian tới.

Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình và học tập trong các trường Công an nhân dân.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT