Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Bá Đức

Tên đề tài luận án: Lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức.

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm - Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Đức      Khóa 15.

Người hướng dẫn khoa học:

- PGS.TS. Trần Quyết Thắng

- GS.TS. Nguyễn Phùng Hồng

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về mặt lý luận: Bước đầu, luận án đã xây dựng những lý luận cơ bản về lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức, như: Khái niệm, đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức. Đáng chú ý, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn điều tra, luận án đã rút ra được những loại kế hoạch điều tra phổ biến, có tính đặc trưng trong điều tra tội phạm có tổ chức và phương pháp lập các loại kế hoạch điều tra này.

2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã khảo sát, làm rõ tình hình, đặc điểm của tội phạm có tổ chức và thực trạng lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự ở nước ta từ năm 2006 – 2015. Đồng thời, luận án cũng phân tích thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên cơ sở kết quả khảo sát, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, kết quả, cũng như phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong lập kế hoạch điều tra tội phạm có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự để khắc phục.

3. Luận án đã dự báo tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức, phương hướng của công tác điều tra tội phạm có tổ chức, yêu cầu đặt ra đối với công tác lập kế hoạch điều tra và đề xuất 6 giải pháp mang tính khả thi giúp nâng cao chất lượng lập kế hoạch điều tra của lực lượng Cảnh sát hình sự ở nước ta trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT