Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đình Trung

Tên luận án: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Trung      Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
HD1: GS.TS Nguyễn Huy Thuật;
HD2: TS Phan Đình Khánh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học tiêu biểu, nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng. Trên cơ sở kế thừa một số công trình khoa học có liên quan, luận án đã bổ sung một số nội dung mới, đặc trưng như:

1. Luận án đã tập hợp, xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về khái niệm: Thực hành quyền công tố trong điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra những đặc điểm cần chú ý của các mặt công tác này. Luận án nghiên cứu, đề xuất, bổ sung và hoàn thiện lý luận về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, làm rõ những dấu hiệu pháp lý đặc trưng tác động đến công tác điều tra nói chung, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Đồng thời nội dung luận án cũng nghiên cứu, làm rõ bản chất và nội dung cơ bản của hoạt động điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; Nghiên cứu xây dựng lý luận về nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ trong khâu giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho đến thời điểm kết thúc hoạt động điều tra là cơ sở khoa học cho việc thực hiện công tác này trong thực tiễn.

2. Luận án khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra đặc điểm hình sự của loại tội phạm này và tác động của nó đến công tác hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Luận án cũng tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tổ chức lực lượng, biên chế, đội ngũ Kiểm sát viên trong thực hiện công tác hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và những khó khăn, vướng mắc; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra một số dự báo về tình hình tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới, dự báo về những thuận lợi, khó khăn về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới. Đặc biệt luận án xây dựng hệ thống các giải pháp đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT