Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đức Khiêm

Tên luận án: Tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62 86 01 09.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Khiêm - Khóa 18

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                    1. PGS, TS. PGS,TS Trần Minh Chất;

                    2. PGS, TS. Bùi Ngọc Giáp.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội với những điểm mới sau đây:

1. Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại Việt Nam, đây là luận án đi sâu nghiên cứu, tổng kết về một vấn đề mang tính cấp thiết, đó là công tác tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT trên địa bàn Hà Nội.

2. Luận án đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hơn những vấn đề lý luận về tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT, như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung và phương pháp tổ chức điều khiển giao thông đô thị.

3. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT CATP Hà Nội giai đoạn 2006 - 2015; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT CATP Hà Nội và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

4. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về những yếu tố tác động hiệu quả tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT CATP Hà Nội trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra 5 giải pháp và 5 kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức điều khiển giao thông đô thị của lực lượng CSGT CATP Hà Nội trong thời gian tới.   

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT