Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đức Tuấn

Tên đề tài luận án: Tổ chức giữ gìn trật tự công cộng tại lễ hội của Cảnh sát trật tự Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng”.

Họ tên: Nguyễn Đức Tuấn  - Khoá: 18 (bổ sung)

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Mã số: 62.86.01.09

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Nguyễn Thiện Phú.

2. GS,TS Trần Phương Đạt.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của Luận án:

1. Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về lý luận về lễ hội; nghiên cứu, làm rõ về quy mô, phân loại và đặc điểm lễ hội tại Việt Nam và lễ hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

2. Luận án đã nghiên cứu, làm rõ về tình hình công tác tổ chức giữ gìn trật tự công cộng (TTCC) tại lễ hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng; chỉ ra nội dung, phương pháp và mối quan hệ phối hợp trong tiến hành công tác tổ chức giữ gìn TTCC tại lễ hội của lực lượng Cảnh sát trật tự (CSTT).

3. Luận án phân tích những kết quả đạt được và chỉ ra những vấn đề còn hạn chế thiếu sót trong công tác tổ chức giữ gìn TTCC tại lễ hội của CSTT, trên cơ sở đó xác định các nguyên nhân dẫn đến thực trạng tổ chức giữ gìn TTCC tại lễ hội của lực lượng CSTT Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

4. Luận án đưa ra những dự báo có cơ sở về diễn biến tình hình TTCC tại lễ hội trong thời gian tới; đồng thời đưa ra 8 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức giữ gìn TTCC tại lễ hội của lực lượng CSTT Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng . 

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT