Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hoàng Vương

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Vương Khóa: 2015

Hệ: Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

- HD1: PGS, TS Đặng Thu Hiền;

        - HD 2: GS, TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện về hoạt động phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy theo chức năng của lực lượng Cảnh sát ĐTTPMT, Công an thành phố Hà Nội.

- Luận án đã tổng hợp, phân tích làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy có liên quan, chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế của các công trình khoa học đó. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trong luận án.

- Luận án đã làm rõ khái niệm người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy, rút ra những đặc trưng của nhóm người này và các yếu tố tác động đến người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy.

- Luận án xây dựng, bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy; bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, nội dung và biện pháp phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy.

- Luận án đã khảo sát, đánh giá đặc điểm tình hình có liên quan, bao gồm: Tình hình kinh tế, xã hội; đặc điểm hình sự của tội phạm về ma túy do người dưới 18 tuổi thực hiện; tổ chức của lực lượng Cảnh sát ĐTTPMT, Công an thành phố Hà Nội.

Làm rõ thực trạng áp dụng các biện pháp phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy, quan hệ phối hợp của các lực lượng. Trên cơ sở đó, rút ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

- Luận án đưa ra những dự báo, phân tích những thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học, hệ thống, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội về ma túy của lực lượng Cảnh sát ĐTTPMT Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT