Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Diệu

Tên luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Chuyên ngành:      Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm      Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Diệu  Khóa 2012 Hệ Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Quách Ngọc Lân;

HD2: PGS.TS Chử Văn Chí.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp tiến hành và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ngươi khác phạm tội mà có.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về tình hình có liên quan, đặc điểm tội phạm học của tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và thực trạng hoạt động của lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tác giả đã chỉ rõ những ưu điểm cũng như tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, thiếu sót quá trình tiến hành hoạt động của lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động của lực lượng CSND trong phòng ngừa tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được nghiên cứu, phân tích. Luận án đã đưa ra các dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 6 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT