Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Huy Hiệp

Tên luận án: Công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm  Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Hiệp      Khóa: 21.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 

HD1: PGS.TS Dương Văn Minh;

HD2: GS.TS Trần Minh Hưởng. 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường ở cấp độ luận án tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu của đề tài làm sáng tỏ những vấn đề sau đây:

1. Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường theo quy định của Bộ Công an như: Xây dựng khái niệm, chỉ ra đặc điểm của CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; xây dựng khái niệm về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

2. Đã khảo sát, phân tích làm rõ được thực trạng về công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường trong cả nước nói chung và tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về an toàn thực phẩm nói riêng có so sánh, đánh giá cụ thể; nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong công tác này, từ đó làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

3. Luận án đưa ra được những dự báo diễn biến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; những thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong thời gian tới; xây dựng được hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, sử dụng CSBM trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT