Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Huyền Trâm

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của Đồn Công an khu công nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Huyền Trâm        Khoá: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1. GS.TS Đỗ Đình Hòa; 

HD 2. PGS.TS Đặng Thị Thanh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng, bổ sung lý luận quản lý nhà nước về ANTT của Đồn Công an khu công nghiệp như: khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp tiến hành… 

 2. Luận án phân tích, khảo sát, đánh giá một cách có hệ thống, khách quan thực trạng quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng của Đồn Công an khu công nghiệp từ năm 2008 đến tháng 12/2018 để làm rõ cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện lý luận.

 3. Luận án đã phân tích chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của Đồn Công an khu công nghiệp và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót đó.

 4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về lý luận, thực tiễn luận án đã đưa ra dự báo và đề xuất những giải pháp có luận cứ khoa học mang tính khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT theo chức năng của Đồn Công an khu công nghiệp trong tình hình mới hiện nay.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT